Medicinskt team

Medicinskt team

Alivias medicinska arbete leds av vår medicinska direktör, Dr. Vidar Arnulf.

Till sitt förfogande har han Alivias Medicinska Enhet vars uppgift är b la att vara vårdsamordnare, göra förberedande arbete som tex att samla in medicinska handlingar, genomföra case reviews och medicinsk research om ny diagnostik och behandlingar etc. Enhetens medlemmar består av sjuksköterskor, medicinska research specialister, onkologer och forskare.

Alivia har ett Internationellt Medicinskt Råd som består av ledande internationella onkologer.  Rådet assisterar medicinska direktören och medicinskt ansvarig i Sverige när det uppkommer särskilt sällsynta eller komplexa cancerfall, men även att utveckla våra riktlinjer och ser till att vi är uppdaterade avseende nya diagnostiska metoder, teknologier och cancerbehandlingar.

I syfte att stärka patientperspektivet finns till Alivias verksamhet kopplat ett oberoende Patientråd som består av representanter från olika patientföreningarna inom cancerområdet. Deras uppgift är att med utgångspunkt från kunden/patienten lyfta in erfarenheter och kunskap som kan utveckla Alivias tjänster och den enskildes upplevelse av Alivia. 

Nedan finner ni en översikt av Alivias medicinska organisation.